Radon och gammastrålning

 

1.      Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som ingår i sönderfallskedjan för uran och som bl.a. förekommer i berggrunden, jordarterna, grundvattnet och i vissa byggnadsmaterial (s.k. blåbetong).

2.      Hur vet man om man har radon i sin bostad?

Radon varken syns eller har lukt eller smak. Det enda sättet att påvisa radon är genom mätning.

3.      När kan man mäta radon?

Under eldningssäsong, som är mellan den 1 oktober och den 30 april.

4.      Hur lång tid tar en radonmätning?

En radonmätning bör pågå i minst två månader. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

5.      Hur går en radonmätning till/Var ska radonmätarna placeras i bostad/rum?

Radonmätare ska placeras i bostaden så att det blir representativt för radonhalten i hela bostaden. För hus i ett plan ska minst två mätpunkter mätas – sovrum och ytterligare ett rum till, till exempel vardagsrum. I bostäder med flera våningar ska mätning utföras på varje våning med bostadsutrymme.

Radonmätare ska placeras så att förhållandena runt mätaren i så hög grad som möjligt överensstämmer med förhållandena för de boende, vilket innebär att mätaren inte får placeras nära golv, tak eller vägg utan fritt i rum (exempelvis hängandes ca 25 cm ner från en taklampa).

6.      Vad är ett godkänt resultat efter en mätning?

Minimikravet och referensnivån enligt lag är 200 Bq/m3. Alla värden under det lagstadgade kravet ses som godkända. Man ska dock alltid optimera det lägsta möjligaste värdet. Exponeringen bör bli så liten som möjligt och rimligt med hänsyn taget till sociala och ekonomiska faktorer. Har det dock avtalats striktare krav, ex. Miljöbyggnads bedömningskriterier: Guld eller Silver, är värden under 60 Bq/m3 resp. 100 Bq/m3 godkända.

7.      När behöver man mäta om radon i sin bostad?

Du bör göra en ny radonmätning med jämna mellanrum. Rekommendationen är att det görs en ny mätning om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen och/eller det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.

8.      Gäller samma värde för arbetsplatser och lokaler dit allmänheten har tillträde som för bostäder?

Ja, och detta i enlighet med 3 kap. 6 § Strålskyddsförordning (2018:506) som stadgar:

Referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och på arbetsplatser, uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskoncentration.

9.      Vad innebär en korttidsmätning?

En korttidsmätning kan enbart användas i rådgivande syfte, till exempel efter en åtgärd samt vid köp eller försäljning av bostad. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte finns för en normal mätning (långtidsmätning).

Resultatet från en rådgivande korttidsmätning kan inte användas som underlag för myndighetsbeslut. För att kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning ska kunna fatta beslut om föreläggande. Det samma gäller för ansökan om radonbidrag.

En korttidsmätning bör utföras på samma sätt som en långtidsmätning, dvs. den bör ske under eldningssäsong.

10.     Vad är gammastrålning?

Ett radioaktivt ämne är ett ämne innehållande atomkärnor som kan sönderfalla spontant, d.v.s. utan att kärnan påverkas utifrån, samtidigt som de avger joniserande strålning. Gammastrålning är joniserande strålning av fotoner, även kallad fotonstrålning. Med joniserande strålning menas partiklar/fotoner med så pass hög energi att de kan orsaka jonisation, d.v.s. slå ut elektroner från atomer/molekyler. Strålning är överföring av energi i form av elektromagnetiska vågor. Gammastrålning är den mest genomträngande formen av strålar som förekommer i samband med radioaktivitet. Måttenheten för radioaktivitet är Becquerel [1 Bq].

11.     Hur kan man mäta gammastrålning?

Mätning av gammastrålning kan ske med hjälp av en Geigermätare. Geigermätare är ett instrument som kan mäta radioaktivitet. Gammastrålning mäts i mikrosievert per timme, µSv/h.

12.     Vad är ett godkänt resultat efter en mätning?

Minimikravet och referensnivån för extern exponering för gammastrålning från byggnadsmaterial är enligt lag 1 millisievert årlig effektiv dos. Detta stadgas i 3 kap. 7 § Strålskyddsförordning (2018:506).