LEVERANTÖR AV BYGGPRODUKT

Hur ska leverantören förhålla sig till byggherren avseende byggprodukters egenskaper: Farliga ämnen, radon och gammastrålning?

Byggherren har strikt ansvar för om byggprodukt är lämplig eller inte enligt Plan- och bygglag (2010:900) (PBL). Med största sannolikhet kommer byggherren i sina upphandlingar föra kravet vidare till leverantören så att denne tvingas garantera att levererade byggprodukter inte besitter egenskaper som leder till att dagens referensnivåer överskrids.

När det gäller skydd mot hälsa gäller från den 1 juni 2018 Strålskyddslagens och Strålskyddsförordningens nya och striktare krav. Dessa är betydligt mer långtgående än Miljöbalkens krav och föreskriver referensnivåerna inomhus för radon till 200 becquerel per kubikmeter luft och för gammastrålning från byggnadsmaterial till 1 millisievert årlig effektiv dos. Detta berör i huvudsak byggprodukter och byggmaterial där betong med ballastmaterial ingår.

Enligt Boverket kan byggprodukters egenskaper bedömas på olika sätt. Produkterna kan vara:

  • CE-märkta
  • typgodkända
  • certifierade
  • tillverkade av en certifierad fabrik

När det handlar om farliga ämnen (joniserande strålning, radon och gammastrålning) kan en byggprodukts egenskaper inte bedömas genom CE-märkning, typgodkännande eller tillverkas av en certifierad fabrik. Det saknas dock en harmoniserad standard för sådan bedömning, vilket innebär att underlag för prestandadeklarationer saknas och att eventuella sådana saknar giltighet. Den enda möjligheten att kunna visa lämplighet för valda byggprodukter och byggmaterial där betong med ballastmaterial ingår är att låta dessa certifieras av ett ackrediterat organ.

Mark- och Miljökontroll i Särö AB (MMK) är idag landets enda ackrediterade certifieringsorgan avseende farliga ämnen (joniserande strålning, radon och gammastrålning) i byggprodukter samt för kontroll i färdig byggnad av byggprodukter och byggmaterial.

Vi lämnar gärna vidare information i frågan. Om intresse finns vänligen kontakta oss.

MMK är:

  • Expertkonsult för Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
  • Expertkonsult för Swedish Standards Institute (SIS)
  • Remissföretag till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
  • Remissföretag till Boverket

MMK:S TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (radon och gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålning.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB