BYGGHERRENS ANSVAR

Hur lever jag upp till byggherrens ansvar enligt Plan- och bygglag (2010:900) (PBL)?

Byggherren har enligt PBL ett strikt ansvar för att varje bygg-, rivnings- eller markåtgärd utförs i enlighet med lagen eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Detta innebär bland annat att en byggnad ska vara lämpad för sitt ändamål och att den ska ha rätt tekniska egenskaper, till exempel vad avser skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Vid det tekniska samrådet inför byggstart ska byggherren i sin kontrollplan redovisa hur de tekniska egenskapskraven kommer att kontrolleras och dokumenteras. Detta ska sedan redovisas för att slutbesked ska kunna utfärdas och byggnaden därmed ska kunna tas i bruk.

När det gäller skydd mot hälsa så föreskrivs referensnivåer inomhus för radon till 200 becquerel per kubikmeter luft och för gammastrålning från byggnadsmaterial till 1 millisievert årlig effektiv dos. Detta berör i huvudsak byggprodukter och byggmaterial där betong med ballastmaterial ingår.

Enligt Boverket kan byggprodukters egenskaper bedömas på olika sätt. Produkterna kan vara:

  • CE-märkta
  • typgodkända
  • certifierade
  • tillverkade av en certifierad fabrik

För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper.

När det handlar om farliga ämnen (joniserande strålning, radon och gammastrålning) kan en byggprodukts egenskaper inte bedömas genom CE-märkning, typgodkännande eller tillverkas av en certifierad fabrik. Det saknas dock en harmoniserad standard för sådan bedömning, vilket innebär att underlag för prestandadeklarationer saknas och att eventuella sådana saknar giltighet. Den enda möjligheten för byggherren att kunna visa lämplighet för valda byggprodukter och byggmaterial där betong med ballastmaterial ingår är att låta dessa certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Mark- och Miljökontroll i Särö AB (MMK) är idag landets enda ackrediterade certifieringsorgan avseende farliga ämnen (joniserande strålning, radon och gammastrålning) i byggprodukter samt för kontroll i färdig byggnad av byggprodukter och byggmaterial.

Vi lämnar gärna vidare information i frågan. Om intresse finns vänligen kontakta oss.

MMK är:

  • Expertkonsult för Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
  • Expertkonsult för Swedish Standards Institute (SIS)
  • Remissföretag till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
  • Remissföretag till Boverket

MMK:S TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (radon och gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålning.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB