Med denna Integritetspolicy kommer Mark- och Miljökontroll i Särö AB (”MMK”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) att förklara hur vi Behandlar dina Personuppgifter och hur vi ser till att databehandlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 tillämpas Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) inom EU/EES [1].

1. Allmänt

MMK respekterar integriteten hos våra kunder och andra. Vi har antagit denna policy som ett steg mot att ge ett starkt skydd för de Personuppgifter vi Behandlar. Med stor omsorg för att skydda och respektera din integritet strävar vi efter att upprätthålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av Personuppgifter. Av den anledningen har MMK vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörigt tillträde, obehörig användning, ändring och radering.

2. Definitioner

2.1  ”Personuppgifter” är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Sådan data kan till exempel vara namn, bild, personnummer, e-postadress och hemadress, IP-adress, information om kompetens, utbildning eller tidigare erfarenhet. Även om en enda uppgift kanske inte räcker för att identifiera dig som individ, kan en uppgift utgöra Personuppgifter om den, i kombination med andra uppgifter, kan kopplas till dig.

2.2  ”Personuppgiftsansvarig” är den fysiska eller juridiska personen, offentliga myndigheten, institutionen eller annat organ som bestämmer syftet och sättet att behandla Personuppgifter på, d.v.s. varför och hur Personuppgifter behandlas.

2.3  ”Personuppgiftsbiträde” är en enhet som behandlar Personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftsansvarig.

2.4  ”Underbiträde” är ett tredje parts-biträde som givits uppdrag av det Personuppgiftsbiträde som behandlar Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

2.5  ”Behandling” av Personuppgifter betyder, i huvudsak, en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

3. Vår Behandling av dina Personuppgifter

3.1 Introduktion

MMK behandlar uppgifter för din räkning. Det innebär att du bestämmer varför och hur vi behandlar dina Personuppgifter. Om du har några frågor om hur dina Personuppgifter behandlas, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns på vår webbsida.

3.2 Vilka Personuppgifter samlas in och varför?

MMK samlar in uppgifter när du till exempel använder våra tjänster, registrerar dig för våra kurser och seminarier, ansöker om jobb, deltar i enkäter eller kontaktar oss i olika typer av frågor. MMK samlar även in Personuppgifter som är nödvändiga för att administrera din kundrelation med oss och för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vårt ömsesidiga avtal. Detta inkluderar vanligtvis information som ditt namn och telefonnummer, din adress och e-postadress, men kan också innehålla annan information, till exempel IP-adress. Vi kan samla in Personuppgifter om dig från olika källor, inklusive uppgifter du ger oss direkt. Den information som vi kan komma att samla in från dig inkluderar: namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, titel och arbetsplats, meritförteckning, foto, kopia av ID-kort, signatur. Vi använder cookies och andra verktyg (som webbanalysverktyg och pixeltaggar) för att automatiskt samla in information om dig när du använder MMK:s webbplats, med förbehåll för villkoren i denna Integritetspolicy och tillämpliga lagar och förordningar. De typer av uppgifter som samlas in automatiskt kan innehålla: information om vilken typ av webbläsare du använder, användarbeteende och interaktionsdata för de webbsidor du har tittat på, din IP-adress, språket i din webbläsare, din geografiska plats (begränsad till stad och land), din nätoperatör.

3.3 För vilket syfte Behandlas Personuppgifter?

3.3.1. MMK strävar efter att följa gällande lagar, regler och förordningar som styr över integritet och dataskydd. När så är nödvändigt anpassar vi vår Behandling av dina Personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy för att säkerställa laglig efterlevnad.

3.3.2. De Personuppgifter som MMK samlar om dig kommer att användas för: att följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar, administrativa och interna affärsändamål, att förse dig med produkter och tjänster samt att informera dig om nya produkter och tjänster, att utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och kommunikation med, kunder, utveckling av vår verksamhet och våra tjänster, statistik.

3.3.3. Vid utvärdering av potentiella nya kandidater för anställning hos MMK samlar vi även in Personuppgifter som ska användas för: att utvärdera sökandens kvalifikationer, profilering i anställningsprocessen.

3.4 Laglig grund för Behandling av Personuppgifter

3.4.1. Vi Behandlar alltid dina Personuppgifter i enlighet med gällande lag.

3.4.2. Medgivande till Behandling av Personuppgifter

Personuppgifter kan Behandlas efter samtycke av den registrerade. Innan samtycke lämnas ska den registrerade informeras i enlighet med denna Integritetspolicy. Samtyckesförklaringen ska erhållas skriftligen eller elektroniskt för dokumentation. Under vissa omständigheter, som telefonsamtal, kan samtycke ges muntligt. Beviljandet av samtycke måste dokumenteras.

3.4.3. Behandling av Personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse

Behandling av Personuppgifter är också tillåtet om nationell lagstiftning begär, kräver eller tillåter detta. Typen och omfattningen av Behandlingen måste vara nödvändig för den lagligt godkända databehandlingsverksamheten och måste följa gällande lagbestämmelser.

3.4.4. Behandling av Personuppgifter på grund av berättigade intressen

Personuppgifter kan också behandlas om det är nödvändigt för ett berättigat intresse hos MMK. Berättigade intressen är i allmänhet rättsliga (t.ex. insamling av utestående fordringar) eller kommersiell karaktär (t.ex. undvikande av kontraktsbrott). Personuppgifter får inte Behandlas för berättigat intresse om det i enskilda fall finns bevis för att den registrerades intressen ska skyddas, och att detta har företräde. Innan Personuppgifter Behandlas är det nödvändigt att avgöra om det finns intressen som ska skyddas. MMK kan till exempel ha ansett att vi har ett berättigat intresse för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och att administrera ditt kundkonto.

3.4.5. Användardata och internet

Om Personuppgifter samlas in, bearbetas och används på webbplatser eller i appar måste de registrerade informeras om detta i ett integritetsutlåtande och i förekommande fall informeras om cookies. Integritetsutlåtanden och eventuell cookiesinformation måste integreras så att de är lätta att identifiera, direkt tillgängliga och konsekvent tillgängliga för de registrerade. Om användningsprofiler (spårning) skapas för att utvärdera användningen av webbplatser och appar, måste de registrerade alltid informeras i integritetsutlåtandet. Personlig spårning får endast utföras om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning eller efter samtycke från den registrerade. Om spårningen använder en pseudonym, ska den registrerade få chansen att välja bort spårning i sekretessutlåtandet. Om webbplatser eller appar kan få tillgång till Personuppgifter inom ett område som är begränsat till registrerade användare, måste identifieringen och godkännandet av den registrerade erbjuda tillräckligt skydd vid åtkomst.

3.4.6. Förutom ovan angivna syften behandlas dina Personuppgifter för det övergripande syftet att administrera, hantera och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig enligt vårt ömsesidiga avtal.

3.4.7. Om vi kommer att behandla dina Personuppgifter för något annat ändamål än de som nämnts ovan informerar vi dig.

3.5 Hur länge lagras Personuppgifter?

3.5.1. Den information vi samlar om dig kommer att sparas under vår affärsrelation med kunden. Vi kommer dock att ta bort din personliga information tre (3) år från när affärsrelationen avslutats.

3.5.2. Observera att vissa uppgifter måste lagras under en längre tid, även efter att ett affärsförhållande har avslutats, när det krävs enligt nationell lagstiftning. Sådana krav kan exempelvis framgå av skattelagstiftning eller bokföringslagar.

3.5.3. Ingen information om dig kommer att sparas längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som strider mot lagen.

4. Utgivande av personuppgifter

4.1 Vi har rätt att anlita Underbiträden för att Behandla Personuppgifter på dina vägnar. Vi förbinder oss att informera dig om våra möjliga planer på att anställa och/eller ersätta ett Underbiträde, vilket ger dig möjlighet att göra invändningar mot sådana ändringar. Om vi anlitar Underbiträden för att Behandla Personuppgifter på dina vägnar, är vi fullt ansvariga gentemot dig för sådana Underbiträden.

4.2 Dina Personuppgifter kan också lämnas ut till tredje part när (i) det krävs enligt lag, andra lagstadgade eller statliga beslut, eller (ii) information lämnas till försäkringsbolag, banker eller förmånspartners enligt ovan.

4.3 Vi kan också avslöja Personuppgifter till tredje part, till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet, vid en brottsutredning eller om vi annars är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

4.4 MMK kommer inte att avslöja dina Personuppgifter i någon annan mån än vad som beskrivs i detta avsnitt 4.

5. Dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar

5.1 Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de Personuppgifter som Behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga Personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina Personuppgifter, begränsa vår Behandling av dina Personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig Behandlingen av dina Personuppgifter.

5.2 När Behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den Behandlingen när som helst.

5.3 Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

5.4 Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina Personuppgifter Behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

6. Cookies

6.1 Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten del data som skickas från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på webbsidan. En cookie kan hjälpa webbsidans leverantör att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan, ge dig tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dina surfmönster. Det finns annan teknik som pixel-taggar, webbuggar, webblagring och andra liknande filer och teknologi som kan ha samma funktioner som cookies. Vi använder termen ”cookies” för cookies och all sådan liknande teknologi. Vi använder både ”persistent cookies” och ”session cookies”. Medan persistent cookies kvarstår på din dator under en längre tid tas sessions cookies automatiskt bort när webbläsarfönstret är stängt.

6.2 Observera att om du väljer att blockera cookies kan det hända att den här webbsidan inte fungerar på rätt sätt.

7. Kontaktuppgifter

Den Personuppgiftsansvarige som ansvarar för att hantera din information är MMK. Om du har frågor om hur vi Behandlar dina Personuppgifter eller vill ha information och kontaktuppgifter till den utsedda ansvariga personen för Personuppgifter, var god kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

info@markomiljo.se

+46 31 93 50 00

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES).