Metod MMK 605 – Bestämning av Aktivitetsindex, Radiumindex samt Gammastrålning i stenartsbaserade byggmaterial

MMK 605 “Bestämning av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålning från stenbaserade konstruktionsmaterial” är vår ackrediterade metod med ackrediteringsnummer 2052, utfärdat av Swedac.

Vi tillhandahåller oberoende, korrekta och ackrediterade mätresultat till ansvariga myndigheter samt industri för överenstämmelse-verifikation av konstruktionsmaterial för byggnadsverk. Mätningarna utförs i laboratoriet på materialet i dess avsedda användningstillstånd.

Den ackrediterade metoden är baserad på en allmän mätprincip för bestämning av gammastrålningsdos samt aktivitetsindex som beskrivs nedan.