Verksamhetsutövarens anmälningsplikt

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter om radon på arbetsplatser SSMFS 2018:10 tillämpas enligt den 1 § på den som bedriver verksamhet i en omgivning med joniserande strålning, den som sysselsätter någon i en sådan verksamhet och egenföretagare med arbetsställen eller arbetsplatser där radonhalten i luft överstiger referensvärdet 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft enligt Strålskyddsförordning (2018:506) 3 kap. 6 §.

Arbetsgivare (den som hyr in arbetskraft) för verksamheter där radonhalten överskrider referensnivån som ett årsmedelvärde ska anmäla detta till SSM i enlighet med 4 § alternativt 5 § SSMFS 2018:10.
Anmälas ska göras på ett formulär som tillhandahålls av myndigheten.

Vissa arbetsställen ska anmälas i enlighet med 5 § SSMFS 2018:10.
För verksamheter med särskilt hög risk för radonexponerande arbetstagare, där arbetstagare under arbetstid riskerar att få en årlig radonexponering som överskrider 0,72 megabecquereltimmar per kubikmeter (0,72bMBqh/m3) (detta värde motsvarar en exponering på ca 400 Bq/m3), ska detta anmälas till SSM.

5 § tillämpas vid vissa underjordsverksamheter där det bedrivs berg- eller gruvarbete, byggnadsarbete eller liknande.
En anmälan enligt 5 § ska göras för varje arbetsställe, till skillnad från en anmälan enligt 4 § som ska göras en gång för hela verksamheten.

Viktigt att notera är att en ny mätning av radonhalten behöver göras minst var tionde år i samband med att anmälan enligt 4 § ska förnyas.
En anmälan enligt 5 § ska förnyas senast inom fem år från det datum som den senaste anmälan gjordes.

En förnyad anmälan enligt 4 § samt 5 § ska innehålla aktuella mätvärden av radonhalten i luft.
Mätningar för att fastställa radonexponeringen till arbetstagare ska göras med metoder som ger ett representativt värde av radonhalten och utrustningen som används för mätning ska vara kalibrerad för en storhet med internationell spårbarhet.

Anmälningsplikten började gälla den 9 april 2019 och senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha inkommit till myndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten lägger nu mer resurser på tillsynen av de verksamheter vars personal utsätts för högre radonexponeringar.

Låg radonhalt ska eftersträvas på alla arbetsställen under jord och mätningar ska ske regelbundet, dock minst en gång per år enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete AFS 2010:1 27 §.

Den arbetsgivare som inte genomför mätning ska betala en sanktionsavgift i enlighet med AFS 2010:1 53 §.

MMK är:

  • Expertkonsult för Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
  • Expertkonsult för Swedish Standards Institute (SIS)
  • Remissföretag till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
  • Remissföretag till Boverket